Εναλλακτικό σχέδιο: Η ίδρυση εταιρείας στην Ελβετία

Του Επαμεινώνδα Λ. Στυλόπουλου, Δικηγόρος, LL.M., ACIArb

Το παρόν δημοσιεύτηκε στο ειδησεογραφικό site Capital.gr (3-3-2015)

Ένα από τα πιο σημαντικά αιτήματα του επενδυτικού κόσμου αποτελεί η θέσπιση ενός σταθερού και σαφούς φορολογικού καθεστώτος. Η φορολογική νομοθεσία στη χώρα μας δυστυχώς αποτελεί αναμφισβήτητα το πιο ευμετάβολο και δαιδαλώδες τμήμα της εθνικής έννομης τάξης. Το γεγονός αυτό αποθαρρύνει τους επιχειρηματίες να προβούν σε επενδυτικές ενέργειες και ενθαρρύνει τη δημιουργία εναλλακτικών επιλογών σε άλλες χώρες. Μία από αυτές τις χώρες αποτελεί και η Ελβετία, η οποία δεδομένου του σταθερού και απλού φορολογικού της συστήματος έχει καταστεί πόλος έλξης πολλών επιχειρήσεων σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Για το λόγο αυτό η Ελβετία κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο και την πρώτη από τις ευρωαπϊκές χώρες στην τελευταία έκθεση του Economist Intelligence Unit σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον (διαθέσιμη και στο http://www.iberglobal.com/files/business_climate_eiu.pdf).

Στη Ελβετία η πληθώρα των εταιριών έχει την μορφή της αντίστοιχης δικής μας ανώνυμης εταιρίας. Το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο το οποίο απαιτείται από τη νομοθεσία είναι το ποσό των 100,000 CHF, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να καταβληθεί μόνο το ποσό των 50,000 CHF. Η ελάχιστη ονομαστική αξία των μετοχών είναι 0,01 CHF, οι οποίες μπορεί να είναι ανώνυμες ή μη, με δικαίωμα ψηφου ή όχι, ενώ μεταβιβάζονται κατ’ αναλογία με το εθνικό μας δίκαιο. Σε περίπτωση κατά την οποία η υπό ίδρυση εταιρία είναι ειλημμένο από τους ιδρυτές της ότι θα προβεί σε κάποιες εξαγορές ή ότι θα υπάρξει μία συμμετοχή σε είδος θα πρέπει τα ανωτέρω να δηλωθούν στο έγγραφο της σύστασης, συνοδευόμενα από μία σχετική έκθεση. Η διοίκηση της εταιρίας γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ’ αναλογία με το εθνικό μας δίκαιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ένα ή περισσότερα άτομα, στο οποίο θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας Ελβετός φορολογικά κάτοικος. Σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται η απασχόληση ορκωτών λογιστών. Επιπλέον, δεν προβλέπεται Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 1% παρά μόνο όταν το κεφάλαιο υπερβαίνει το 1,000,000 CHF.

Ο φορολογικός συντελεστής στην Ελβετία αποτελεί άθροισμα τριών επιμέρους φορολογικών συντελεστών: του ομοσπονδιακού συντελεστή, του καντονικού συντελεστή και του δημοτικού συντελεστή. Με απλά λόγια, στην Ελβετία κάθε επίπεδο αυτοδιοίκησης φορολογεί αυτοτελώς αλλά και αθροιστικά συγκεκριμένες ενέργειες και κυρίως τα έσοδα μίας επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, από άποψη φορολογίας είναι βασική η επιλογή της έδρας μίας εταιρίας δεδομένου ότι θα υπάγεται σε διαφορετικό συντελεστή. Ωστόσο, η επιλογή της έδρας δεν δύναται να αποτελεί μόνο στάθμιση του παράγοντα της φορολογίας διότι στην τελική απόφαση του επενδυτή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες όπως η γεωγραφία, η απόσταση, οι ομοειδείς επιχειρήσεις και το κόστος στέγασης. Ο βασικός ομοσπονδιακός συντελεστής είναι 8,5%. Στο ποσοστό αυτό θα πρέπει να προστεθούν οι συντελεστές του κανοντιού και του δήμου στον οποίο θα εδρεύει η εταιρία. Το γεγονός αυτό έχει αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό της βασικής φορολογίας να κυμαίνεται μεταξύ 12,20% και 24,17%. Επίσης, ειδικές κατηγόριες εταιριών έχουν μικρότερους συντελεστές, ενώ δεν προβλέπεται προκαταβολή φόρου.

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι η διαδικασία ίδρυσης μίας επιχείρησης δεν αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία, καθώς βασικό σημείο αποτελεί η βεβαίωση της τράπεζας σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου, το οποίο δεσμεύεται υπέρ της υπό ίδρυση εταιρίας. Ωστόσο, τα σημεία τα οποία θα πρέπει να αναφέρουμε είναι η σχετική δυσκολία στη πρόσβαση στις Ελβετικές Τράπεζες και οι συναλλαγματικές πιθανές διακυμάνσεις. Ακόμη, η ίδρυση μίας εταιρίας στην Ελβετία βρίσκεται σε συμφωνία με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1076/2013 σχετικά με τον έλεγχο «της αποτροπής της φοροαποφυγής των ημεδαπών εταιρειών μέσω της μεταφοράς των εσόδων τους σε θυγατρικές που βρίσκονται σε χώρες με χαμηλή φορολογία». Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ίδρυση μίας επιχείρησης στην Ελβετία αποτελεί επιλογή για εκείνους οι οποίοι έχουν την πραγματική ανάγκη δημιουργίας μίας ουσιαστικής επιχείρησης κι επ’ ουδενί λύση για εκείνους οι οποίοι επιθυμούν απλά να προσθέσουν ακόμη μία χώρα σε μία «προσωπική λίστα εταιριών».


© Στυλόπουλος & Συνεργάτες

Ομήρου 34, 10672, Αθήνα | T: +30 210 3832518 | F: +30 210 3821568