Αποτελέσματα της Συμφωνίας Εξυγίανσης αναφορικά με τους μη προσκληθέντες πιστωτές και οι δυνατότητές τους

Βασική νομική διάταξη: Άρθρο 106γ παρ. 1 του Πτωχευτικού Κώδικα > «Άρθρο 106γ – Αποτελέσματα της επικύρωσης – 1. Από την επικύρωσή της, η συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από αυτή, ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία εξυγίανσης. Δεν δεσμεύονται πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν μετά την έκδοση της απόφασης που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης.».

Η δικαστική απόφαση με την οποία επικυρώνεται μία συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει σύμφωνα με το νόμο το σύνολο των πιστωτών, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν μέχρι το χρόνο ανοίγματος της διαδικασίας. Η erga omnes ισχύς της συμφωνίας είναι ανεξάρτητη από το εάν οι ως άνω απαιτήσεις εμφανίζονταν ή δεν εμφανίζονταν στα βιβλία του οφειλέτη, αν είχαν παραληφθεί εκ παραδρομής ή εσκεμμένα ή λόγω του αμφισβητούμενου χαρακτήρα τους ή εάν αναγνωρίζονται μετά την επικύρωση και ανεξάρτητα από το εάν οι πιστωτές συμβλήθηκαν στη συμφωνία ή όχι, αν την υπερψήφισαν ή μειοψήφησαν[1]. Οι μόνοι πιστωτές που δεν καταλαμβάνονται είναι αυτοί, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν μετά το άνοιγμα της διαδικασίας. Εάν πρόκειται βέβαια διαδικασία άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας, κατ’ άρθρο 106β, όπου το δικαστήριο αποφαίνεται μία και μοναδική φορά, τόσο για την εκκίνηση της διαδικασίας, όσο και για την επικύρωση της επιτευχθείσας συμφωνίας, τότε ο χρόνος ανοίγματος συμπίπτει στην ουσία με το χρόνο επικύρωσης, οπότε στη περίπτωση αυτή η συμφωνία δεσμεύει όλους τους πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν μέχρι τη δικαστική της επικύρωση[2].

Σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του πιστωτή ο οποίος δεν έλαβε γνώση ούτε μετείχε με κάποιο τρόπο στη Συμφωνία Εξυγιάνσης, σε περίπτωση που ήθελε να προσβάλλει την σχετική απόφαση, σημειώνουμε ότι η απόφαση περί επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης υπόκειται μόνο σε τριτανακοπή, η οποία ωστόσο διαφέρει από τη τριτανακοπή του ΚΠολΔ, αφού ασκείται εντός σύντομης και αποκλειστική προθεσμίας των 30 ημερών από τη δημοσίευση της σχετική απόφασης στο Γενική Εμπορική Μητρώο και στο Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Νομικών).  Με βάση τη διατύπωση της διάταξης του άρθρου 106ζ παρ. 6, ο νομοθέτης φαίνεται εκ πρώτης ότι παρέχει το σχετικό δικαίωμα άσκησης τριτανακοπής περιοριστικά σε όσους πιστωτές υποχρεωτικά έπρεπε να κλητευτούν στη συζήτηση και δεν κλητεύτηκαν ή δεν κλητεύτηκαν νόμιμα και δεν παρέστησαν στη συζήτηση, εξαιρώντας άλλους πιστωτές, για τους οποίους ο Νόμος δεν συστήνει υποχρέωση κλήτευσής τους. Ωστόσο, από την Αιτιολογική Έκθεση[3] ωστόσο προκύπτει ότι η αληθινή του βούληση δεν είναι αυτή. Δεν εξαρτά δηλαδή το δικαίωμα τριτανακοπής από την τυχόν παραβίαση της υποχρέωσης κλήτευσης του θιγόμενου πιστωτή, πράγμα που θα περιόριζε σημαντικά τους πιστωτές, που θα δικαιούνταν να ασκήσουν τριτανακοπή. Κι αυτό, αφού υποχρέωση κλήτευσης των πιστωτών στη διαδικασία εξυγίανσης, δεν προβλέπεται, αλλά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Συνδέει απλώς την έλλειψη κλήτευσης με το πραγματικό γεγονός της μη συμμετοχής του πιστωτή στη δίκη. Με άλλα λόγια, όποιος πιστωτής, είτε υπήρχε υποχρέωση κλήτευσης και δεν κλητεύθηκε νόμιμα ή δεν κλητεύτηκε καθόλου και δεν παρέστη στη συζήτηση, είτε δεν υφίστατο υποχρέωση κλήτευσής του, οπότε και δεν κλητεύτηκε, ούτε παρέστη στη συζήτηση, δικαιούται να ασκήσει τριτανακοπή. Τέλος, σημειώνεται ότι εν προκειμένου θεσπίζεται παρέκκλιση του απροθέσμου χαρακτήρα της τριτανακοπής με το κίνδυνο ο πιστωτής να λάβει γνώση της διαδικασίας εξυγίανσης όταν ενδεχομένως να έχει παρέλθει η σχετική δυνατότητα

[1] Ρόκας Αλέξανδρος, Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης Απαιτήσεων, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2014, σελ. 250

[2] Χριστοπούλου Χριστίνα, Η διαδικασία εξυγίανσης ως διαχρονικός θεσμός του ελληνικού δικαίου : δίκαιο εξυγίανσης & οικονομική κρίση, 2016, σελ. 242

[3] Αιτ. Εκθ Ν. 4013/2011, επί του άρθρου 106ζ «Πρόσωπα που δεν έχουν κλητευθεί στη συζήτηση της αίτησης, όπως ιδίως µη συναινούντες πιστωτές, µπορούν να ασκήσουν τριτανακοπή κατά της απόφασης για την επικύρωση.»


© Στυλόπουλος & Συνεργάτες

Ομήρου 34, 10672, Αθήνα | T: +30 210 3832518 | F: +30 210 3821568