ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 1972 από τον Λεωνίδα Στυλόπουλo συμπληρώνοντας πλέον σαράντα χρόνια στην υπηρεσία της κοινωνίας και της δικαιοσύνης. Η παρουσία μας στα νομικά και κοινωνικά πεπραγμένα της χώρας μέσα από την διαρκή παροχή νομικών υπηρεσιών υπό το πρίσμα της συνεπούς, στις αξίες και τις αρχές του λειτουργήματός μας, υπηρεσίας, οδήγησε στην πολυετή παρουσία μας στα νομικά δρώμενα.

Οι δραστηριότητες του γραφείου μας αφορούν στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νομικά ζητήματα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, στην εκπροσώπηση αυτών ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και αρχών και στην ανάπτυξη διεθνούς δραστηριότητας. Στα πλαίσια της συνεχούς γέννησης νέων αναγκών στον πολίτη και τον επιχειρηματία μια ομάδα συνεργατών άρτια καταρτισμένων στο Αστικό, Εμπορικό, Εταιρικό, Οικογενειακό κι Εργατικό Δίκαιο προσφέρει νομική υποστήριξη ιδιωτών αλλά κι εταιριών, σε οποιοδήποτε ζήτημα μείζονος ή ελάσσονος σημασίας που αφορά σε δράσεις εντός και εκτός συνόρων.

Η στρατηγική του γραφείου μας για τον χειρισμό των υποθέσεων που αναλαμβάνει βασίζεται στην αρχή της παροχής λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη, αξιοποιώντας τις γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες των στελεχών μας. To όραμα μας παραμένει η παροχή βέλτιστων νομικών υπηρεσιών μέσα από μία σχεδιασμένη πορεία, όπου δεσμευτικό κριτήριο είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων και αναγκών των πελατών μας. Πρωταρχικός παράγοντας για την ομαλή εξέλιξη των εργασιών μας αποτελεί η τήρηση οργανωτικού πλαισίου των δραστηριοτήτων εργασίας. Επιπλέον, η εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου αποτελεί έναν επιπλέον κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, κυρίως όσον αφορά στην ποιότητα των στοιχείων, στην τεκμηρίωση των συμπερασμάτων και στην εφικτότητα των προτάσεων μας.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στο συντονισμό των δράσεων μας σε επίπεδο διαχείρισης, και κατανομής διακριτών εργασιών, καθώς κι ανάλυσης σχεδιασμού και χειρισμού των επιμέρους εκφάνσεων μίας υπόθεσης. Χτίζοντας στα θεμέλια της εμπειρίας των ιδρυτών του γραφείου μας, η διαρκής επιμόρφωση των στελεχών μας, το άρτια δομημένο οργανωτικό πλαίσιο δράσεών μας και το υψηλό αίσθημα ευθύνης μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε κάθε αιτηθείσα συμβουλευτική υπηρεσία σε νομικά ζητήματα, με στόχο μας την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών των εντολέων μας.


© Στυλόπουλος & Συνεργάτες

Ομήρου 34, 10672, Αθήνα | T: +30 210 3832518 | F: +30 210 3821568