ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τα εγκλήματα της παρεμπόδισης, της παράνομης πρόσβασης και υποκλοπής πληροφοριών στον Ποινικό Κώδικα

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 περ. στ’ και ζ’ ΠΚ ως πληροφοριακό σύστημα νοείται: «μία συσκευή ή ομάδα διασυνδεδεμένων ή σχετικών μεταξύ τους συσκευών, εκ των οποίων μία ή περισσότερες εκτελούν, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, αυτόματη επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, καθώς και τα ψηφιακά δεδομένα που αποθηκεύονται, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, ανακτώνται ή διαβιβάζονται από ...

Επενδυτικά κίνητρα για τη προσέλκυση επενδύσεων, επενδυτών και φυσικών προσώπων

* Το παρόν δημοσιεύτηκε στο επιχειρηματικό site epixeiro.gr (2-4-2021) Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει προβεί στην υιοθέτηση διαφόρων επενδυτικών κινήτρων με σκοπό να προσελκύσει διάφορες κατηγορίες νομικών και φυσικών προσώπων καθώς και να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα. Στόχος του παρόντος είναι να επιχειρήσουμε μία σύντομη ανασκόπηση κάποιων από αυτές τις πρωτοβουλίες με αφορμή και την πρόσφατη ...

H πώληση διαφημιστικού χώρου και χρόνου υπό το πρίσμα του του Ν. 4764/2020

Με αφορμή τις προβλέψεις του Ν. 4764/2020 για την μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων στα μέσα σημειώνουμε ότι ο Ν. 4764/2020 στο άρθρο 8Α κρίνει ως μη εξουσιοδοτημένη την πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου όταν: α) ο διαφημιστής δεν έχει ήδη αγοράσει των πωλούμενο διαφημιστικό χώρο ή χρόνο πριν συνάψει συμφωνία με τον διαφημιζόμενο πελάτη, β) ο ...

Ο Νόμος για τα φορολογικά κίνητρα του brain gain στην Ελλάδα

Με βάση το άρθρο 40 παρ. 1 του Νόμου 4758/2020 (ΦΕΚ Α242/04.12.2020) προστέθηκε το άρθρο 5Γ στο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Με αυτό θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για τα φυσικά πρόσωπα που θα μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του ...

Η ηθική βλάβη του νομικού προσώπου

Κατά το άρθρο 914 ΑΚ, όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει, ενώ κατά το άρθρο 932 ΑΚ, σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη, κατά την κρίση του, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αποκατάσταση της ηθικής βλάβης μπορούν να ζητήσουν ...

Το καθεστώς της τηλεργασίας στην εποχή του κορονοϊού

Αποτελεί γεγονός ότι η περίοδος την οποία διανύουμε έχει μεταβάλει τα δεδομένα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Μία από αυτές αποτελεί και η εργασία, η οποία πλέον κατά το μέγιστο δυνατό παρέχεται πλέον από μακριά για λόγους ασφαλείας… Η λεγόμενη τηλεργασία όμως δεν αποτελεί νέο δεδομένο. Αναφορικά με την τηλεργασία ισχύει κατά βάση ...

Οι έννομες συνέπειες της δήλωσης τρίτου στη περίπτωση κατάσχεσης εις χείρας τρίτου

Σύμφωνα με το άρθρο 989 ΚΠολΔ: «Η καταφατική δήλωση του άρθρου 988 αποτελεί τίτλο εκτελεστό κατά του τρίτου∙ τον εκτελεστήριο τύπο τον δίνει ο Ειρηνοδίκης στην έδρα του οποίου έγινε η δήλωση», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 904 παρ. 2 περ. ζ’ ΚΠολΔ: «Εκτελεστοί τίτλοι είναι: οι διαταγές και οι πράξεις που αναγνωρίζονται από τον ...

Επιδοτήσεις για τις εταιρείες του Ν. 3427/2005 (πρώην Ν. 89/67)

* σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων VK Premium Business Consultans (www.vkpremium.gr) Οι εταιρείες του Ν. 3427/2005 (πρώην Ν. 89/67) μπορούν να λάβουν, σωρευτικά ή εναλλακτικά, ενίσχυση στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία Επιλέξιμες δαπάνες ενίσχυσης είναι το μισθολογικό κόστος για μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα ...

Αναγνώριση και κήρυξη αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης εκτελεστής στην Ελλάδα

Αρμόδιο Δικαστήριο – Διαδικασία: Κατά τον Ελληνικό Κωδικα Πολιτικής δικονομίας (άρθρα 906, 905, 903 Κ.Πολ.Δ.), με την επιφύλαξη αυτών που  ορίζουν διεθνείς συμβάσεις, μπορεί να γίνει στην Ελλάδα αναγκαστική εκτέλεση βασισμένη σε αλλοδαπό τίτλο από τότε που θα τον κηρύξει εκτελεστό απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται η κατοικία και, αν δεν έχει ...

Ο κορονοϊός ως μορφή ανωτέρας βίας: Αναστολή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

* To παρόν δημοσιεύτηκε στο επιχειρηματικό site Epixeiro.gr (20-3-2020) Το τελευταίο διάστημα, τόσο η χώρα μας όσο και ολόκληρη η υφήλιος, ζει μία κατάσταση η οποία αναμφίβολα υπερβαίνει τις προβλέψεις όλων μας. Αυτή η κατάσταση αφορά στην εξάπλωση του κορονοϊού και στα πλαίσια της πρόληψης έχουν ανασταλεί, είτε με κυβερνητικές εντολές είτε εν τοις πράγμασι ...

© Στυλόπουλος & Συνεργάτες

Ομήρου 34, 10672, Αθήνα | T: +30 210 3832518 | F: +30 210 3821568