ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τι είναι τα NFTs και τα έξυπνα συμβόλαια; Μία σύντομη εισαγωγή

* Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στο οικονομικό site Moneyreview.gr (23-11-2021) Μια σειρά προσοδοφόρων δημοπρασιών τους πρώτους μήνες του 2021 έφερε τη διεθνή προσοχή στα μη ανταλλάξιμα tokens, ή NFTs – Non-Fungible Tokens (NFTs). Μόνο το 2021, είδαμε δημοπρασίες για περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με NFTs που συγκεντρώνουν εκπληκτικά χρηματικά ποσά, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου tweet του ...

Οι νομικές προϋποθέσεις για τη μείωση κι αναπροσαρμογή του μισθώματος

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ: «Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη», ενώ σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 388 ΑΚ: «Αν τα περιστατικά στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν την ...

Η δυνατότητα ανάκλησης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων κατά 697 ΚΠολΔ

Το άρθρο 697 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4335/2015, παρέχει την δυνατότητα ανάκλησης της απορριπτικής απόφασης επί ασφαλιστικών μέτρων από το δικαστήριο της κύριας υπόθεσης, διαρκούσης της εκκρεμοδικίας, ως αντιστάθμισμα στην απαγόρευση ενδίκων μέσων κατ’ άρθρο 699 ΚΠολΔ στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Μάλιστα η συγκεκριμένη διάταξη δεν απαιτεί την μεταβολή των πραγμάτων, όπως ...

Οι 20 πιο σημαντικές ρυθμίσεις των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα μετά το Ν. 4808/2021

Ο Νόμος 4808/2021 εισήγαγε πολλές και σημαντικές αλλαγές στις ατομικής εργασιακές σχέσεις. Στόχος του παρόντος είναι να παρουσιάσει τις πιο σημαντικές αλλαγές, ως κάτωθι: 1. Θεσπίζεται ψηφιακή κάρτα εργασίας με την οποία θα παρακολουθείται και θα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο η εργασία του κάθε εργαζομένου (ωράριο, υπερωρίες κλπ). 2. Θα αντικατασταθεί το ΣΕΠΕ με την ...

H Digital Nomad Visa εισάγεται στην Ελλάδα

Tο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εισάγει την Digital Nomad Visa με τροποποίηση στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4251/2014 (τροπολογία μεταναστευτικού κώδικα) για την εθνική θεώρηση εισόδου για διαμονή στην Ελλάδα με σκοπό την παροχή τηλεργασίας εξ αποστάσεως αποκλειστικά προς το εξωτερικό. Να σημειωθεί ότι το εν λόγω άρθρο 18 του ν. 4251/2014 ...

Τα βασικά σημεία των αλλαγών του νομοσχεδίου για τα εργασιακά

Πρόσφατα η κυβέρνηση δημοσίευσε ένα νομοσχέδιο με τις σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά. Με το παρόν σας παρουσιάζουμε τα βασικά σημεία των προτεινόμενων αλλαγών. Διευθέτηση του χρόνου εργασίας Ο εργαζόμενος θα μπορεί να απασχολείται έως 2 ώρες επιπλέον ημερησίως, πέρα του 8ώρου.Ο επιπλέον χρόνος εργασίας θα συμφηφίζεται με ρεπό, άδεια ή μειωμένο ωράριο. Η διευθέτηση αυτή ...

Τα εγκλήματα της παρεμπόδισης, της παράνομης πρόσβασης και υποκλοπής πληροφοριών στον Ποινικό Κώδικα

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 περ. στ’ και ζ’ ΠΚ ως πληροφοριακό σύστημα νοείται: «μία συσκευή ή ομάδα διασυνδεδεμένων ή σχετικών μεταξύ τους συσκευών, εκ των οποίων μία ή περισσότερες εκτελούν, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, αυτόματη επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, καθώς και τα ψηφιακά δεδομένα που αποθηκεύονται, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, ανακτώνται ή διαβιβάζονται από ...

Επενδυτικά κίνητρα για τη προσέλκυση επενδύσεων, επενδυτών και φυσικών προσώπων

* Το παρόν δημοσιεύτηκε στο επιχειρηματικό site epixeiro.gr (2-4-2021) Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει προβεί στην υιοθέτηση διαφόρων επενδυτικών κινήτρων με σκοπό να προσελκύσει διάφορες κατηγορίες νομικών και φυσικών προσώπων καθώς και να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα. Στόχος του παρόντος είναι να επιχειρήσουμε μία σύντομη ανασκόπηση κάποιων από αυτές τις πρωτοβουλίες με αφορμή και την πρόσφατη ...

H πώληση διαφημιστικού χώρου και χρόνου υπό το πρίσμα του του Ν. 4764/2020

Με αφορμή τις προβλέψεις του Ν. 4764/2020 για την μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων στα μέσα σημειώνουμε ότι ο Ν. 4764/2020 στο άρθρο 8Α κρίνει ως μη εξουσιοδοτημένη την πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου όταν: α) ο διαφημιστής δεν έχει ήδη αγοράσει των πωλούμενο διαφημιστικό χώρο ή χρόνο πριν συνάψει συμφωνία με τον διαφημιζόμενο πελάτη, β) ο ...

Ο Νόμος για τα φορολογικά κίνητρα του brain gain στην Ελλάδα

Με βάση το άρθρο 40 παρ. 1 του Νόμου 4758/2020 (ΦΕΚ Α242/04.12.2020) προστέθηκε το άρθρο 5Γ στο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Με αυτό θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για τα φυσικά πρόσωπα που θα μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του ...

© Στυλόπουλος & Συνεργάτες

Ομήρου 34, 10672, Αθήνα | T: +30 210 3832518 | F: +30 210 3821568