Επιδοτήσεις για τις εταιρείες του Ν. 3427/2005 (πρώην Ν. 89/67)

* σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων VK Premium Business Consultans (www.vkpremium.gr)

Οι εταιρείες του Ν. 3427/2005 (πρώην Ν. 89/67) μπορούν να λάβουν, σωρευτικά ή εναλλακτικά, ενίσχυση στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία

Επιλέξιμες δαπάνες ενίσχυσης είναι το μισθολογικό κόστος για μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψη εργαζομένων, οι οποίοι :

 • δεν είχαν κανονική αμειβόμενη εργασία κατά τους προηγούμενους έξι (6) μήνες
 • δεν έχουν συμπληρώσει δυο (2) έτη από την ολοκλήρωση εκπαίδευσης με πλήρες ωράριο και δεν είχαν προηγουμένη κανονική αμειβόμενη απασχόληση
 • είναι ηλικίας άνω των 50 ετών
 • ζουν μόνοι έχοντας τη φροντίδα ενός η περισσοτέρων μελών σύμφωνα με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος
 • είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% ή μεγαλύτερο βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

Η πρόσληψη των εργαζόμενων πρέπει να εξυπηρετεί τη νέα δραστηριότητα και να συνεπάγεται αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της οικείας επιχείρησης, σε σχέση με το μέσο όρο του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε αυτής.

Η ενίσχυση συνίσταται σε επιδότηση του μισθολογικού κόστους με παροχή χρηματικού ποσού για κάλυψη μέρους αυτού και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 50% των καταβληθέντων επιλέξιμων δαπανών. Για τους εργαζομένους για τους οποίους γίνεται χρήση των ενισχύσεων, η εταιρεία δεν μπορεί να λαμβάνει άλλη ενίσχυση επί των μισθολογικών δαπανών της περιόδου δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψη εκάστου και επίσης δεν δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας αυτών μέχρι τη λήξη της περιόδου ενίσχυσης.

Η εταιρεία δύναται να λάβει ενίσχυση για μέχρι 100 εργαζόμενους και επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες είναι οι μικτές αποδοχές, για περίοδο έως δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψη κάθε εργαζόμενου, και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε μικτό μισθό, το ανώτερο 2.000 ευρώ μηνιαίως.

β) Ενισχύσεις για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

Η ενίσχυση της κατηγορίας αυτής χορηγείται, αυτού για διοργάνωση από την εταιρεία προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού που απασχολεί στην Ελλάδα σε σχέση με τη νέα δραστηριότητα εξαιρουμένων των προγραμμάτων που πραγματοποιούνται προκειμένου αυτή να συμμορφωθεί με τα εθνικά υποχρεωτικά πρότυπα επαγγελματικής κατάρτισης.

Επιλέξιμες για ενίσχυση είναι οι παρακάτω δαπάνες προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, έως το ποσό συνολικά των 500.000 ευρώ:

 • οι δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι
 • εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση
 • τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων
 • οι δαπάνες αγοράς υλικών και εφοδίων που σχετίζονται άμεσα με το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης
 • οι δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης
 • οι δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές έμμεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση

Η ενίσχυση συνίσταται σε επιχορήγηση του κόστους του προγράμματος εκπαίδευσης με παροχή χρηματικού ποσού για κάλυψη μέρους αυτού και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό 50% των επιλέξιμων δαπανών.

γ) Ενίσχυση δαπανών μισθολογικού κόστους και δαπανών εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών

Επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες είναι:

 • οι μικτές αποδοχές που καταβάλλονται σε εργαζόμενους για περίοδο έως δώδεκα (12) μηνών από την πρόσληψη κάθε εργαζόμενου και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε μικτό μισθό 2.000 ευρώ μηνιαίως
 • Οι δαπάνες για αγορά εξοπλισμού και λογισμικού εφόσον έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν παραγωγικά

Η ενίσχυση συνίσταται σε επιδότηση του μισθολογικού κόστους και επιχορήγηση του κόστους αγοράς του εξοπλισμού και λογισμικού με παροχή χρηματικού ποσού για κάλυψη μέρους αυτών και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% επί των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες δεν δύναται να υπερβούν συνολικά τα 400.000 €.

Η χορηγούμενη ενίσχυση στην κατηγορία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ σε περίοδο τριών (3) οικονομικών ετών.

δ) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης

Η παρούσα κατηγορία ενισχύσεων παρέχεται σε εταιρείες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης. Το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες όπως αυτές ορίζονται: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.

Οι επιλέξιμες για ενίσχυση δαπάνες του έργου έρευνας και ανάπτυξης αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:

 • δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό, εφόσον απασχολούνται αποκλειστικά στο έργο
 • δαπάνες κτιρίων, οργάνων και εξοπλισμού, εφόσον και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Για τα κτίρια, τα όργανα και τον εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές
 • δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο,
 • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
 • δαπάνες για τη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας.

Η ένταση της ενίσχυσης επί των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται σε ποσοστό:

 • έως πενήντα τοις εκατό (50%) για βιομηχανική έρευνα
 • είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για πειραματική ανάπτυξη και
 • πενήντα τοις εκατό (50%) για μελέτες σκοπιμότητας.

Η εταιρεία δεν μπορεί να λαμβάνει άλλη ενίσχυση για το ίδιο έργο έρευνας και ανάπτυξης.


© Στυλόπουλος & Συνεργάτες

Ομήρου 34, 10672, Αθήνα | T: +30 210 3832518 | F: +30 210 3821568