Οι κυριότερες αλλαγές στη σύσταση και λειτουργία εταιρειών μετά το Ν. 4441/2016

Δημοσιεύθηκε στις 6.12.2016 ο νέος Νόμος 4441/2016, που, ανάμεσα σε άλλες διατάξεις, περιέχει και ορισμένες ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις για την απλοποίηση της σύστασης των εταιρειών (κυρίως επί της νομοθεσίας των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών) και τη διαδικασία της Υπηρεσίας Μίας Στάσης.

Από την εφαρμογή του Νόμου εξαιρούνται ρητώς κάποιες εταιρείες όπως οι τράπεζες και οι εταιρείες των οποίων η σύσταση προέρχεται από μετατροπές ή διασπάσεις υπάρχουσων εταιρειών.

Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος του νέου Νόμου, ο οποίος αναμένεται να ελαχιστοποιήσει τη περίοδο αναμονής αλλά και τον όγκο των γραφειοκρατικών διαδικασιών κατά τη σύσταση εταιρειών, ενώ ενισχυμένος φαίνεται ο ρόλος του ΓΕΜΗ και της Υπηρεσίας μιας Στάσης.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 του Νόμου προβλέπεται η καθιέρωση γραμματίου ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας προς την Υπηρεσία μιας Στάσης. Το τέλος αυτό καταβάλλεται άπαξ κατά το στάδιο της σύστασης και περιλαμβάνει το τέλος καταχώρισης ΓΕΜΗ και το τέλος ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σε πανελλήνιο επίπεδο καθώς και το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας, το ποσό του οποίου αποδίδεται ανταποδοτικά στην Υπηρεσία Μίας Στάσεως. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται το παράβολο προελέγχου επωνυμίας στο οικείο Επιμελητήριο κατά τη σύσταση Εταιρείας.

Επίσης, το άρθρο 6 αναφέρεται στην απλοποίηση της διαδικασίας σύστασης εταιρειών στην Υπηρεσία μιας Στάσης. Οι ενδιαφερόμενοι προς σύσταση οποιασδήποτε εταιρείας, υποβάλλουν αίτηση – εξουσιοδότηση προς την Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη σύσταση της Εταιρείας και όλα τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό στοιχεία ή/και έγγραφα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται το καταστατικό και το ως άνω Γραμμάτιο. Η Υπηρεσία Μίας Στάσης οφείλει το αργότερο μέσα σε 2 μέρες να ελέγξει την ορθότητα και νομιμότητα των προσκομιζόμενων εγγράφων και διενεργεί τον καθιερωμένο προέλεγχο επωνυμίας. Ταυτόχρονα αποστέλλει τη σχετική ανακοίνωση στον εκάστοτε αρμόδιο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης και δημιουργεί τον φάκελο της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τους και ηλεκτρονικά. Στον ίδιο σύντομο χρόνο ο νέος νομός προβλέπει ότι η Υπηρεσία Μίας Στάσης θα φροντίζει για την απόδοση ΑΦΜ και όλες τις απαραίτητες διεργασίες στο Taxis Net. Οι αιτούντες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αντίγραφα του καταστατικού και οποιωνδήποτε πιστοποιητικών μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της εταιρείας. Ακόμη, σημαντική είναι η πρόβλεψη ότι οποιαδήποτε παράλειψη ή παρατυπία εντοπισθεί από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, οι τελευταίοι οφείλουν να επικοινωνούν με τους αιτούντες και να επιλύεται εντός 5 ημερών (θετικά ή αρνητικά).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 9 εξάλλου, για τη σύσταση των ομόρρυθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και των ανωνύμων εταιρειών, δύναται να γίνει χρήση πρότυπου καταστατικού το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης, θα περιέχει τα ελάχιστα σημεία του Νόμου και θα έχει πλήρη ισχύ.

Ακόμη, σχετικά με την απλοποίηση της διαδικασίας των Ανωνύμων Εταιρειών, έλεγχος νομιμότητας της Διοικήσεως δεν ασκείται σε εταιρεία της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000.000 ευρώ και διενεργείται μόνο τυπικός έλεγχος των δικαιολογητικών χωρίς την έκδοση εγκριτικής απόφασης της Διοίκησης (εξαιρούνται ρητά τράπεζες, ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες, ανώνυμες εταιρείες του Ν.Δ. 608/1970, οι εισηγμένες και οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες).

Πολύ σημαντική είναι η καθιέρωση της ηλεκτρονικής Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ) μέσω της οποίας θα συστήνονται μόνο οι εταιρείες για τις οποίες δεν προβλέπεται η κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου και εφόσον χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9.

Κλείνοντας, στο δεύτερο μέρος του Νόμου αναφέρεται στη μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη και λύση λόγω αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου. Συγκεκριμένα η λύση της ετερόρρυθμης εταιρείας λόγω εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, πραγματοποιείται αν μέσα σε 4 μήνες δεν κατατεθεί στο ΓΕΜΗ η σχετική τροποποίηση με είσοδο νέου ή μετατροπή ετερόρρυθμου σε ομόρρυθμο.

Ακολούθως, στο Νόμο 4072/2012 εισήχθη νέο άρθρο 282Α, σύμφωνα με το οποίο μια ομόρρυθμη εταιρεία μετατρέπεται σε ετερόρρυθμη αν αποφασίσουν ομόφωνα οι έτεροι ότι:
1. θα εισέλθει νέος ετερόρρυθμος εταίρος
2. ένας ή περισσότεροι ομόρρυθμοι θα γίνουν ετερόρρυθμοι εταίροι (σε αυτή τη περίπτωση όμως σημαντικό είναι να υπογραμμιστεί ότι ο ετερόρρυθμος εταίρος εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον και απεριόριστα επί πέντε (5) έτη μετά τη μετατροπή της εταιρείας για όσες εταιρικές υποχρεώσεις γεννήθηκαν μέχρι και την καταχώριση της μετατροπής στο ΓΕΜΗ, εκτός εάν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της εταιρείας).

Τέλος, στο Νόμο περιλαμβάνονται επίσης ορισμένες ρυθμίσεις για τους εμπορικούς αντιπροσώπους (αρθρ. 14), Θέματα Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (αρθ. 21) και άρθρα σχετικά με την οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών.


© Στυλόπουλος & Συνεργάτες

Ομήρου 34, 10672, Αθήνα | T: +30 210 3832518 | F: +30 210 3821568