Επενδυτικά κίνητρα για τη προσέλκυση επενδύσεων, επενδυτών και φυσικών προσώπων

* Το παρόν δημοσιεύτηκε στο επιχειρηματικό site epixeiro.gr (2-4-2021)

Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει προβεί στην υιοθέτηση διαφόρων επενδυτικών κινήτρων με σκοπό να προσελκύσει διάφορες κατηγορίες νομικών και φυσικών προσώπων καθώς και να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα. Στόχος του παρόντος είναι να επιχειρήσουμε μία σύντομη ανασκόπηση κάποιων από αυτές τις πρωτοβουλίες με αφορμή και την πρόσφατη υπογραφή της σχετικής απόφασης για την παροχή συγκεκριμένων κινήτρων για τους λεγόμενους Επενδυτικούς Aγγέλους (Angels Investors).

Non – Dom φορολογικό καθεστώς

  • Mία πρώτη σημαντική πρωτοβουλία ελήφθη με τον Νόμο 4646/2019, που εισήγαγε στη χώρα μας τον θεσμό του “διαμένοντος μη κατοίκου” (Non-Dom). Ο θεσμός έδωσε την επιλογή σε φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού, εφόσον ήταν φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού κι εφόσον προβούν σε κάποια επένδυση ύψους τουλάχιστον 500.000€, να μπορέσουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Το εναλλακτικό φορολογικό καθεστώς (Non-Dom) υπαγορεύει ότι ο επενδυτής θα καταβάλει έναν σταθερό ετήσιο φόρο (Flat tax rate) ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ανεξάρτητα από τα συνολικά εισοδήματα του αιτούντα στο εξωτερικό. Αυτό το ευνοϊκό καθεστώς μπορεί να εφαρμοστεί για μέγιστη χρονική διάρκεια 15 οικονομικών ετών.

Προσέλκυση συνταξιούχων εξωτερικού

  • Στη συνέχεια, αξίζει να αναφερθούμε στο Νόμο 4714/2020, ο οποίος επέκτεινε την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος σε συνταξιούχους του εξωτερικού, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην πατρίδα μας. Εν συντομία, δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα – συνταξιούχους του εξωτερικού να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα και να φορολογηθούν για το παγκόσμιο εισόδημα τους στην Ελλάδα, φορολογείται με συντελεστή 7%.

Προσέλκυση εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων από το εξωτερικό

  • Επιπλέον, με τον Νόμο 4758/2020 θεσπίστηκαν φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση αλλοδαπών εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων, αλλά και Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ώστε να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος για 7 χρόνια από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που θα προκύπτει στην ημεδαπή για τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα.

Family offices στην Ελλάδα

  • Πρόσφατα, με το Νόμο 4778/2021 θεσπίστηκε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, με το οποίο παρέχονται πλέον κίνητρα για την ίδρυση εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Family Offices) στην Ελλάδα. Συνοπτικά, τα Family Offices αποτελούν νομικές οντότητες, οι οποίες διαχειρίζονται οικογενειακές περιουσίες. Σύμφωνα με το Νόμο, τα εν λόγω Family Offices στην Ελλάδα θα πρέπει να απασχολούν προσωπικό τουλάχιστον 5 ατόμων εντός 12 μηνών από τη σύστασή τους και εφεξής, ενώ θα πρέπει να πραγματοποιούν στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ ετησίως. Τα δε ακαθάριστα έσοδα των Family Offices θα προσδιορίζονται με τη μέθοδο κόστους (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεων, πλην του φόρου εισοδήματος) πλέον περιθωρίου κέρδους 7%, ενώ ο φόρος υπολογίζεται με τον ισχύοντα κάθε φορά συντελεστή.

Κίνητρα για Επενδυτικούς Αγγέλους (Angel Investors)

  • Τέλος, τις προηγούμενες ημέρες υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) που περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό φορολογούμενου – φυσικού προσώπου ως “Επενδυτικού Αγγέλου” (Angel Investor). Με την προαναφερθείσα απόφαση, καθορίστηκαν ο τρόπος, ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά της εισφοράς του κεφαλαίου, η διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα του «Επενδυτικού Αγγέλου», η διενέργεια ελέγχων για την διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των «Επενδυτικών Αγγέλων» και των νεοφυών επιχειρήσεων αναφορικά με την ορθή εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4712/2020. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, ο Επενδυτικός Άγγελος (φυσικό πρόσωπο Ελλάδας ή εξωτερικού με ΑΦΜ στην Ελλάδα) θα έχει το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα που ισούται με το 50% του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου που διέθεσε σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Ο κάθε ιδιώτης έχει τη δυνατότητα να επενδύσει ποσό έως 100.000 ευρώ ανά νεοφυή επιχείρηση και έως τρεις ανά έτος, δηλ. έως 300.000 ευρώ ανά έτος. Η νεοφυής επιχείρηση θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece.

Τα ανωτέρω αποτελούν κάποιες μόνο πρωτοβουλίες, τις οποίες έχει λάβει η Πολιτεία προκειμένου να βελτιωθεί το οικονομικό κλίμα και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας στο εξωτερικό, ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες της πανδημίας. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες εκ των ανωτέρω πρωτοβουλιών χρήζουν βελτιώσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν το γεγονός ότι η κυβέρνηση αποδεικνύει την πρόθεσή της να προσελκύει επενδύσεις και επενδυτές και να διευκολύνει το επιχειρείν.


© Στυλόπουλος & Συνεργάτες

Ομήρου 34, 10672, Αθήνα | T: +30 210 3832518 | F: +30 210 3821568