ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η ηθική βλάβη του νομικού προσώπου

Κατά το άρθρο 914 ΑΚ, όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει, ενώ κατά το άρθρο 932 ΑΚ, σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη, κατά την κρίση του, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αποκατάσταση της ηθικής βλάβης μπορούν να ζητήσουν ...

Το καθεστώς της τηλεργασίας στην εποχή του κορονοϊού

Αποτελεί γεγονός ότι η περίοδος την οποία διανύουμε έχει μεταβάλει τα δεδομένα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Μία από αυτές αποτελεί και η εργασία, η οποία πλέον κατά το μέγιστο δυνατό παρέχεται πλέον από μακριά για λόγους ασφαλείας… Η λεγόμενη τηλεργασία όμως δεν αποτελεί νέο δεδομένο. Αναφορικά με την τηλεργασία ισχύει κατά βάση ...

Οι έννομες συνέπειες της δήλωσης τρίτου στη περίπτωση κατάσχεσης εις χείρας τρίτου

Σύμφωνα με το άρθρο 989 ΚΠολΔ: «Η καταφατική δήλωση του άρθρου 988 αποτελεί τίτλο εκτελεστό κατά του τρίτου∙ τον εκτελεστήριο τύπο τον δίνει ο Ειρηνοδίκης στην έδρα του οποίου έγινε η δήλωση», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 904 παρ. 2 περ. ζ’ ΚΠολΔ: «Εκτελεστοί τίτλοι είναι: οι διαταγές και οι πράξεις που αναγνωρίζονται από τον ...

Επιδοτήσεις για τις εταιρείες του Ν. 3427/2005 (πρώην Ν. 89/67)

* σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων VK Premium Business Consultans (www.vkpremium.gr) Οι εταιρείες του Ν. 3427/2005 (πρώην Ν. 89/67) μπορούν να λάβουν, σωρευτικά ή εναλλακτικά, ενίσχυση στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία Επιλέξιμες δαπάνες ενίσχυσης είναι το μισθολογικό κόστος για μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα ...

Αναγνώριση και κήρυξη αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης εκτελεστής στην Ελλάδα

Αρμόδιο Δικαστήριο – Διαδικασία: Κατά τον Ελληνικό Κωδικα Πολιτικής δικονομίας (άρθρα 906, 905, 903 Κ.Πολ.Δ.), με την επιφύλαξη αυτών που  ορίζουν διεθνείς συμβάσεις, μπορεί να γίνει στην Ελλάδα αναγκαστική εκτέλεση βασισμένη σε αλλοδαπό τίτλο από τότε που θα τον κηρύξει εκτελεστό απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται η κατοικία και, αν δεν έχει ...

Ο κορονοϊός ως μορφή ανωτέρας βίας: Αναστολή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

* To παρόν δημοσιεύτηκε στο επιχειρηματικό site Epixeiro.gr (20-3-2020) Το τελευταίο διάστημα, τόσο η χώρα μας όσο και ολόκληρη η υφήλιος, ζει μία κατάσταση η οποία αναμφίβολα υπερβαίνει τις προβλέψεις όλων μας. Αυτή η κατάσταση αφορά στην εξάπλωση του κορονοϊού και στα πλαίσια της πρόληψης έχουν ανασταλεί, είτε με κυβερνητικές εντολές είτε εν τοις πράγμασι ...

Επιδίκαση ηθικής βλάβης σε εταιρεία για την υποκλοπή εμπιστευτικών πληροφοριών από πρώην υπάλληλο

Σε υπόθεση του γραφείου μας, το Πρωτοδικείο Πειραιά με απόφασή του επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης σε νομικό πρόσωπο για την υποκλοπή εμπιστευτικών πληροφοριών από πρώην υπάλληλο. Συγκεκριμένα – και με βάση το ιστορικό της εν λόγω υπόθεσης, υπάλληλος σε επιχείρηση, η οποία επιχείρηση – μάλιστα – είχε λάβει συγκεκριμένες πιστοποιήσεις ηλεκτρονικής ασφαλείας, απέστειλε ...

Κοινωνικά δίκτυα και Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα: σκέψεις και προβληματικές. Ο ρόλος της συναίνεσης.

* Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στο νομικό ιστοχώρο Lawnet.gr (7-11-2019) Αναμφίβολα τα κοινωνικά δίκτυα δεν αποτελούν «μύθο» αλλά μία σύγχρονη πραγματικότητα. Σύμφωνα δε με την Ομάδα Εργασία του Άρθρου 29 – που λειτουργούσε μέχρι την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα – τα χαρακτηριστικά τους συνίστανται συνοπτικά στα εξής στοιχεία: – Οι χρήστες προσκαλούνται ...

H διαρροή / υποκλοπή αρχείων και δεδομένων μίας εταιρείας από εργαζόμενό της

* To παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στο επιχειρηματικό site Epixeiro.gr (16-5-2018) Τα τελευταία χρόνια η έξαρση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων κι επικοινωνιών έχει αποτελέσει αφορμή ώστε να υπάρχει μία ανησυχία από τη πλευρά αρκετών εταιριών αναφορικά τους νομικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να προστατευτεί μία επιχείρηση στη περίπτωση που δεδομένα της «φύγουν» εκτός του ...

Αποτελέσματα της Συμφωνίας Εξυγίανσης αναφορικά με τους μη προσκληθέντες πιστωτές και οι δυνατότητές τους

Βασική νομική διάταξη: Άρθρο 106γ παρ. 1 του Πτωχευτικού Κώδικα > «Άρθρο 106γ – Αποτελέσματα της επικύρωσης – 1. Από την επικύρωσή της, η συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από αυτή, ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία εξυγίανσης. Δεν δεσμεύονται πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν ...

© Στυλόπουλος & Συνεργάτες

Ομήρου 34, 10672, Αθήνα | T: +30 210 3832518 | F: +30 210 3821568